NGO Profile

Asparuch Leshnikov - Ari

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Обединяване усилията на физически и юридически лица, общински органи и5 организации за популяризиране живота и музикалното творчес9тво на Аспарух Лешников в страната и чужбина.