NGO Profile

Bulgarian Association for People with Oncological and Other Illnesses Life

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да осъществява здравна просвета във връзка с вземане на мерки за профилактика на онкологичните заболявания, ранното им откриване и успешно лечение, организиране на масови кампании с превенция и запознаване с последните новости на медицината в борбата с тези заболявания; да съдейства и подпомага всички лица със специфични потребности, с онкологични и сърдечно-съдови заболявания, остеопорозата, СПИН-а и други обществено значими заболявания при осигуряването им на по-добър достъп до качествено медицинско обслужване при лечението им .снабдяването им с лекарства и съответни консумативи, помощни средства и диетични храни, за подобряване на здравето и качеството на живот; да активизира чуствителността на обществото и институциите по проблемите на общественото здраве, насилието, наркоманиите и други остри социални проблеми и последици от тях; да работи за превенция на болестите на 21 ви век - РАК, остеопороза, СПИН, сърдечно-съдови заболявания; представителство на лица със специфични потребности и пациенти с онкологични заболявания пред държавните и общински органи, вътрешните и международни организации, защита на техните човешки права; да подпомага укрепването на физическото и психическото здраве на неравностойни групи хора, инвалиди, социално слаби, етнически малцинства или лица нуждаещи се от грижи и съдействие за социалната им и културна интеграция и личностна реализация; да подпомага лица със специфични потребности, социално слабите и инвалидите и тези, които се нуждаят от грижи, рехабилитация, адаптация и реадаптация, обучение, квалификация и преквалификация, здравен и социален мениджмънт на онкоболните и хора с остеопороза, СПИН, сърдечо-съдови и други заболявания; да разработва методически указания и програми за училища, учреждения, институции и др., нагледни материали за предпазването от гореспоменатите и други обществено значими заболявания; да следи и предприема мерки за спазването на нормативните разпоредби при медицинското обслужване на хората, при нарушаване на правата им от държавни, местни, обществени органи, организации, учреждения и работодатели в областта на защитата на човешките права и форми на дискриминация; да работи за издигане на обществения статус на българската жена и семейство, на детето и младия човек; да подпомага изявата на млади хора със заложби в тяхното гражданско и личностно проявление, в т.ч. на деца с родители в неравностойно положение; да предоставя на евите групи по проектите си, както и на широката общественост специализирани и навременни информационни и социални услуги, да разпространява и публикува информация за своята дейност и резултатите от нея; да опазва традициите на българската духовност и работи за процеса на овластяване на гражданите и създаване на гражданско общество от социално отговорни личности в контекста на евроинтеграцията на България и нейното население; да създава контакти със сродни български, чуждестранни и международни организации.