NGO Profile

Association ”Hope - 2002” - Gorna Oryahovitsa

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

- Подпомагане процесите на демократизация на българското общество, защита на интересите на хора с неравностойно социално положение, развитие на програми за съвместна дейност на неправител-ствените организации от малките населени места в областта на гражданското общество, образованието, здравеопазването, социалните услуги и защита, екология, осъществяване на контакти с международни организации, работа по подобряване социалния статус на възрастните хора, инвалиди, деца без роди-тели и самотни майки, социална работа и терапия с лица, жертви на насилие и изпаднали в тежка житей-ска ситуация. Средства - хуманитарни помощи от страната и чужбина, дарения и завещания, средства от частни лица, сдружения и фирми, членски внос. Предмет на дейност - развитие и утвърждаване на духов-ните ценности, гражданското общество, здравеопазването, социалната дейност, науката, културата и тех-никата, технологиите, физическата култура, селското стопанство, трансграничното сътрудничество, туриз-ма, подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, защита на човешките права.