NGO Profile

Gorna Lipnitsa Development Association

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
до 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1. Да развива потенциала и ресурси на с. Горна Липница и региона;nn2. Да подпомага развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, екологично чиста лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и ландшафт, културни ценности и екология на с. Горна Липница и региона;nn3. Да развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците, управление на околната среда и предпазване от замърсявания;nn4. Да развива образованието и обучението на територията на с. Горна Липница и региона.nn5. Да защитава интересите на жителите на с. Горна Липница пред държавните и общински органи на власт и да създаде по –благоприятни условия за живот;nn6. Да защитава интересите на селскостопанските производители, занаятчии, търговци, хора със свободни професии, малкия и среден бизнес в. село Горна Липница и региона;nn7. Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;nn8.Да съдейства за развитието на с. Горна Липница и региона като атрактивна туристическа дестинация.nn9.Да организира дискусии,семинари, конференции по актуални проблеми на селото, с формиране на общи позиции за тяхното решаване;nn10.Да подпомага социално слабите и хората в неравностойно положение;nn11.Да организира жителите на с. Горна Липница и региона за противодействие на всякакви форми на престъпност-битова, криминална , икономическа с тиск върху престъпния контингент в региона;nn12. Опазване на културно- историческото и етнографско наследство в с. Горна Липница и региона и създаване на условия за развитие на туризма в региона.nn13. Създаване и поддържане на контакти с национални и международни организации с популяризиране идеите на Европейската общност, запознаване на населението с правата и задълженията ни, като граждани на Европа.nnСредства, с които сдружението ще постига своите , са: nn1. Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на жителите за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси в областта на социалното и здравно подпомагане и професионалната реализация, организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите.nn2. Развитие на дейности, свързани с професионалното обучение и създаване на трудови навици и умения на деца и младежи, лишени от родителски грижи, преквалификация на безработни и създаване на работни места по програми за постоянна и временна заетост, грижи за пенсионери, инвалиди, хронично болни, хора от малцинствата и др.n3. Разработване и реализация на проекти и програми в областта на развитието на селските райони, образованието, здравеопазването и социалното подпомагане; инфраструктурата, транспорта, опазване на околната среда, туризма, биологичното земеделие и животновъдство, високите технологии.nn4. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.nn5. Осъществяване на инициативи и начинания, свързани с народните традиции, обичаи и празници.nn6. Подсигуряване на консултантска дейност за отделните проекти.nn7. Участие в разработването и осъществяването на проекти в областта на културата и изкуството на национално и международно ниво.nn8. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните .nn9. Да работи за създаване на неформални структури от творчески тип и мрежа от сътрудници и спомоществователи за осъществяване .nn10. Да извършва директно и индиректно идейно подпомагане на физически и юридически лица, споделящи 11. Да работи за стимулиране на културния диалог, за социалната и Европейска интеграция, общуването и сътрудничеството на национално и международно ниво със сходни организации.nПредмет на допълнителна стопанска