NGO Profile

Association for Social,Cultural and Regional Development

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; развитие и ефективно осъществяване на политика на социална закрила и подпомагане на лица и групи в неравностойно социално положение – безработни и социално слаби лица, лица с увреждания, деца, лишени от родителски грижи, и всякакви други лица и групи, нуждаещи се от социална закрила и грижи; ограничаване и преустановяване на дискриминационни практики и положения спрямо и защита на лица, спрямо които се осъществява дискриминация по всякакви признаци – социален, политически, религиозен, етнически, полов, физическо и психическо здраве и други признаци; регионално развитие в областта на икономиката, заетостта, здравеопазването, образованието, науката и културата, социалната сфера и опазване на околната среда; трансгранично сътрудничество в областта на икономиката, заетостта, здравеопазването, образованието, науката и културата, социалната сфера и опазване на околната среда.