NGO Profile

Modern Vratza

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за развитието и утвърждаването на Враца и Врачанска област като модерен съвременен регион с добри условия за труд и живот на хората, да работи за реализацията на проекти на територията на областта, даващи възможност за социална и интелектуална реализация на жителите й; Да търси алтернативни възможности за привличане на инвестиции на територията на Врачанска област, с създаване на нови рабонти места и екологосъобразно и устойчиво развитие на региона; Да създава условия за образование, възпитание и реализацията на децата и младите хора, да работи за съхранение и обогатяване на културните ценности и духовни традиции на Врачанския край.