Български   3503 NGOs
NGO Profile

Social and Personal Support Centre Maria

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
International and European issues, policies and research
Youth issues, policies and research
Children
 
Organization Targets
Разработване на различни програми с цел стимулиране на децата в риск за активна спортна дейност. Изследване на проблеми от стопански характер, които възникват в процеса на подготовката за членство в ЕС. Изследване, анализиране и популяризиране на опита и практиките в труда и спциалната сфера.Изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз. Разработване на програми в сферата на здравословния начин на живот посредством всякакви спортни дейности и проекти, насочени към насърчаване на социалния диалог и тристраннот сътрудничество. Осигуряване на психологическа подкрепа и съдействие в кариерното развитие на деца и възрастни, на безработни и лица с увреждания. Изготвя и реализира индивидуални и групови, терапевтични, обучителни и социализиращи програми за лица със специфични проблеми.Осъществява пълно съдействие при интеграцията на Република България и гражданското общество в процесите възникнали след присъединяването към ЕС. Съдействие и участие в изготвянето и реализирането на проекти включително в партньорство с други организации в България и чужбина по програми на структурните фондове и инициативи на ЕС, Кохезионния фонд и др. национални и межд. организации и структури, които да се осъществяват в частна полза. Кандидатстване за финансиране от различни институции, организации и програми. Благотворителна дейност и инициативи, подкрепа и участие в реализация на граждански инициативи, органзиация на масмедийни изяви. Информационно разяснителни курсове и семинари насърчаващи успеваемостта и развитието. Популяризира постижения, модели и добри практики чрез публични изяви публикации в специализиран печат и медии. Осъществяване партниране и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина. Разходва имуществото си с оглед осъществяването на целите си, скл. позволени от закона сделки в полза на осн. дейност и развива и други дейности свързани с целите.

Last Project

Year:
"Повишаване капацитета на СГО в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията"
 
Description:
Общата цел на проекта е да се повиши капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на здваеопазването за по - ефективен диалог и партньорство с администрацията.
Осъществяването на общата цел на проекта ще доведе до изграждането на капацитет у структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването за ефективно партньорство с органите на местно самоуправление с функции в областта на здравеопазването в специфичната област. Нашата организацие се вкючи в проекта като партньор.

History

Нямаме друг опит с подобни проекти и инициативи.