NGO Profile

Initiative for Development

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Ссъдейства за развитие на европейското гражданство за утвърждаване на демократичните и културни ценности и традиции, насърчава обмяната на идеи, информация и положителни практики за устойчиво личностно и обществено развитие, насърчава гражданската активност и участието на социалните и етнически групи при решаването на собствените им проблеми, информиране широката общественост за проблемите на засегнатите групи на населението с създаване на обществени нагласи за тяхното разрешаване и развитие на социалното предприемачество, оказва подкрепа и осигурява ефективна защита на хората за гарантиране на техните законови права и интереси; даване шанс за личностно изграждане на българските граждани като граждани на държава част от от европейското простарнство и развитието им като свободни личности и подпомагане на практическата хим реализация в живатга; развитие на междусескторини партньорс9тва между НПО, публични институции и бизнес организации, допълнителна подкрепа с подпомагане комуникацията, взаимодействието и обмена на ресурси в рамките на процесите по интегрирането на България в Европа; издигане ролята на страната ни в семейството на държавите със стабилна демокрация и пример за мирен и и стабилен етнически модел, разработване и прилагане на прозрачни схеми за подпомагасне и развитие, обществен контрол и участие във вземане решения по въпроси на интеграцията и просперитета на уязвимите групи и малцинствата; подкрепата за подобряване на подходите и повишаване нивото на влияние на гражданското общество върху вземане на решения касаещи хората, настоящото и бъдещото развитие на обществото, подпомага развитието на политиките и стратегиите за опазване на околната среда и насърчаване ва ВЕИ/ възобновяеми енергийни източници/, както и съдейства за прилагането на мерки, касещи реализацията на тези политики и стратегии.