NGO Profile

Sustainable Tourism Association Uzana

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане и съдействие за устойчиво развитие на туризма в региона на Централна Стара планина и местността Узана; съдейства за развитието на региона като туристически и курортен център; популяризиране на туризма; съдейства за ефективно използване на наличните естествени и антропогенни ресурси за развитие на екотуризма; опазване на околната среда - съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси; подпомага развитието на туристическата база и инфраструктура; съдейства за координация при разработването и реализацията на териториално-устройствени планове, инфраструктурни проекти и програми, становища по набирането и разпределението /реинвестирането/ на местни приходи от туризъм; подпомагане и контролиране спазването на туристическите сатндарти и качеството на туристическото обслужване; съдейства за участие във въвеждането и спазването на стандарти за качеството на туристическите дейности - лицензиране, категоризация, ниво на туристическите услуги; подпомагане образованието и квалификацията на кадрите, стимулиране на високо образователно равнище и професионалнатаnnnкомпетентност, въвеждане на съвременни технологии и "ноу-хау" в туристическите дейности. Средства за постигането им: Сътрудничество и посредничество между общински и областни власти, неправителствени организации и други институции в региона при разработване на програми и стратегии за развитие на устойчив туризъм в региона на Централна Стара планина и местността Узана; създаване на устойчиви партньорства с организации и институции от страната и чужбина; координиране и подпомагане на дейността на местните туристически сдружения, туристическите фирми и културни институции за създаване и представяне на атрактивен туристически продукт; представяне на региона в страната и чужбина като интересно и привлекателно място за туризъм.