Български   3386 NGOs
NGO Profile

Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
Education
 
Mission
Организира образователни програми, семинари, кръжоци, симпозиуми, конференции, публични лекции, изследвания, обмен, кампании и обществени ...
 
Organization Targets
Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и демократичните принципи; да подпомага развитието на икономиката, здравеопазването, спорта, туризма, образованието, науката, културата; да подпомага лицата в неравностойно социално положение; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на гражданите без оглед на етническа принадлежност; да защитава човешките права и околната среда.

Last Project

Year:
"МРЕЖА - мотивация, ресурси, ефективност, желание, алтернатива"
 
Description:
Основните цели на проект „МРЕЖА” са:
Обща цел:
- Създаване на предпоставки за изграждане и развитие на ефективни партньорства между СГО и държавната и местната власт в област Кърджали за реализиране на ефективни местни политики в различни сфери.
Специфични цели:
- Създаване на предпоставки и изграждане на механизъм за партньорство между СГО, местна и държавна власт в област Кърджали за работа в мрежа;
- Повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали;
- Подобряване на уменията на представители на СГО, местна и държавна власт в община Кърджали за планиране, реализиране и мониторинг на местни политики в социалната сфера.
Целева група:
? Пряка целева група на проекта са:
? 40 представители на СГО от област Кърджали, работещи в социалната сфера;
? Непряка целева група:
- Представителите на 150 СГО, регистрирани на територията на област Кърджали и работещи в различни сфери на обществения живот;
- Институциите на местната и държавната власт в област Кърджали.
Очаквани резултати:
? Създадена база данни на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали (контактна информация, сфери на дейност, капацитет, реализирани проекти);
? Изграден уебпортал на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми;
? Обучени 40 представители на СГО от област Кърджали за осъществяване на мониторинг на местни политики в социалната сфера;
? Изработена и приета средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали;
? Повишен обществен рейтинг на СГО в област Кърджали и промяна нагласата на общността чрез провеждане на информационна кампания, включваща: отпечатване и разпространение на 1000 броя брошури, 1000 броя CD, 3 радиопредавания и 5 публикации в местната преса;
- Изграден механизъм за взаимодействие между целевите групи за работа в мрежа.
Повече информация за нас и проекта може да получите на уебсайта на Сдружението: http://www.aid-kd.hit.bg; mreja.org

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Членовете на сдружението участваха в осъществяването на инициативата “Планиране на обществени дейности” 2001-2002 година, по която се разработиха и реализираха 4 конкретни проекта:

-“Клуб – Мело Кино Мания”. ЦЕЛ: Да създаде възможност за алтернативни развлекателни занимания на младите хора в свободното им време;

-“Компютърната грамотност – достъпна за всички”. ЦЕЛ: Да се повиши интереса на целевата група към учебния труд, което ще доведе до получаване на по-пълноценно и по-конкурентно образование чрез създаване на равностойна образователна среда в сравнение с децата, имащи възможност да работят с компютър в училище, у дома или в клуба;

-“За един по-достоен начин на живот”. ЦЕЛ: Цялостно обгрижване за удължаване на живота в по-добро качество, чрез създаване на Медико-социален център за координиране и осигуряване на дейности за медико-социален патронаж;

-“Здравна информация за родители на деца от 0 до 14 годишна възраст”. ЦЕЛ: Създаване на център за медико-информационни услуги за родители на деца от 0 до 14 години живеещи в община Кърджали.През лятото на 2005 г. и лятото на 2006 г. осъществихме проект “Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали. ЦЕЛ: Да се организира летен семинар за младежи, които се интересуват от фотография като хоби или като бъдеща професионална кариера.През 2006 година Сдружението осъществи два проекта по програма “Междуетническа инициатива”:

- “Училището е моят шанс в живота”. ЦЕЛ: Да се мотивират 50 ученика, невладеещи български език и в риск да отпаднат от училище, редовно да посещават училище.

- “Да успеем заедно”. ЦЕЛ: Създаването на условия за ресоциализация на 22 малолетни деца с противообществени прояви.В края на 2006 г. Сдружението участва в благотворителна инициатива съвместно с Областния управител на област Кърджали - “Да направим чудо с коледна картичка”. Бяха събрани средства в размер на 6 000 лева за подпомагане лечението на две деца от град Кърджали.През 2007 година спечелихме техническа помощ по Програма за европейско териториално сътрудничество (INTRREG IV A) България – Гърция за програмен период 2007-2013 на стойност 35 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Трансгранична икономическа информационна система – предпоставка за успешни бизнес партньорства”.В края на 2007 и на 2008 година отново бяхме партньори на инициативата “Да направим чудо с коледна картичка”. Бяха събрани средства в размер на 13 200 лева за подпомагане лечението на единадесет деца от шест общини от област Кърджали.