NGO Profile

Association of Cultural Clubs for Development - South

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
5 000 - 20 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подпомагане на читалищните организации от Южен централен планов район в тяхната културна, просветна и социална дейност. Основни Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата чрез читалищата в Южен централен планов район – традиционни обществени средища; да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност, чрез разработване и осъществяване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата в Южен централен планов район; да способства за развитието на читалищното дело, чрез подпомагане на читалищни проекти и инициативи, свързани с: развитие и утвърждаване на местните културни традиции, подпомагане на социално изолирани обществени групи, образователно – просветни дейности, социално интегриране и личностно развитие; да способства за личностна реализиция чрез: продължаващо образование, повишаване на квалификацията, консултации, езиково обучение, информационни дейности, свързани с новите технологии; обучение по селско стопанство, туризъм и др.; да работи за развитието на младите хора като подкрепя техни проекти и инициативи и лобира за техните интереси.