NGO Profile

Elite - Equality and Loyalty for Intercultural Tolerance

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да повиши лидерските умения на младите роми, които да поемат отговорност в общността си; да стимулира образователното ниво на ромската общност и по-специално на младежите от град Сапарева баня и региона за социално включване в обществото; разработване и реализиране на програми, стратегии и други; проекти за развитие на ромската общност от региона; да изгради капацитет за по-ефективни действия за борба със социалното изключване; да промоцира солидарност и партньорство сред ромите, а също така и с други етнически и религиозни групи; да ангажира младежта в процеса на действия и разсъждения; да задържи интереса на ромските деца и младежи в училище; да мотивира ромските младежи да завършат средното си образование и да продължат във ВУЗ; да създаде среда за мултиетническа толерантност и стимулиране на междукултурен диалог сред учениците и младежите от български и ромски произход; да промоцира равенство на половете и стимулира ромската жена за по-активно участие в обществото; да популяризира ромската традиция.