NGO Profile

Devetaki Plateau Association

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Обединяване на усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато; Подобряване условията и качеството на живот и увеличаване възможностите за заетост в района на Деветашкото плато; Стимулиране на демократичното управление и участието на гражданите и на младите хора в общините Летница, Ловеч и Севлиево в процесите на вземане на решения; Популяризиране на района на национално и международно ниво; Насърчаване развитието на биологично земеделие, туризъм и възстановяване на традиционните занаяти; Повишаване на информираността и развитие на човешкия потенциал в района на Платото.