NGO Profile

Parents Association

Parents Association

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и за семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата, популяризиране сред обществото на социалните и правни принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата, утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца, оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждане и възпитанието на децата, подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на изгубени родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата, подкрепа на самотни родители, родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца. Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето, оказване на подкрепа на даровити деца. Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността, екологично възпитание на децата и развитие на чувство на уважение към природната среда, насърчаване на масовия детски спорт и занимания с изкуство, съдействие за развитие на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания, превенция срещу всички форми на насилие на деца, борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата, подкрепа на деца в неравностойно социално положение и съдействие за тяхната социална интеграция