NGO Profile

Youth for Understanding - Bulgaria

Youth for Understanding - Bulgaria

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да способства за развитие и утвърждаване на духовните ценности, на образованието и културата; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да възпитава у младежите чертите за нова ценностна система и съзнание за граждани на света; да съдейства за преодоляване на бариерите на комуникация и подпомагане за качествена професионална реализация; да разширява възможността младежите да преоткриват значението на семейство и родина и нейните духовни ценности и национални традиции; да развива у младежите способност за инициативност, гражданска активност и поемане на риск.