NGO Profile

AGORA Platform - Active Communities for Development Alternatives

AGORA Platform - Active Communities for Development Alternatives

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
200 001 - 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Вписва , както следва: Стимулира и подпомага изграждането на активни граждански общности за местно развитие. Спомага за засилване на ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции. Съдейства за увеличаване на капацитета на общностите и на доброволни граждански групи за информирано и ефективно гражданско участие; Катализира развитието на социалния капитал в страната като насърчава сътрудничеството и засилва взаимовръзките в общността. Разработва и въвежда нови, политики и подходи за развитие на активни граждански общности, ящи повишаване на качеството на живот. Съдейства за прилагането на принципите на доброто управление. Съдейства за съхраняването и развитието на националната ни културна идентичност като част от мултикултурното европейско пространство. Допринася за създаването на съвременна и достъпна информационна среда за местните общности. Съдейства за изграждане на общностен капацитет за набиране, увеличаване и споделяне на ресурси за каузи в обществен интерес. Повишава знанията, уменията и квалификацията на общностни групи в подкрепа на местното развитие. Допринася за разработването и прилагането на подходи за приобщаване и подкрепа на социално изключени общностни групи. Изгражда капацитета и подпомага развитието на членовете на платформата за изпълнение на мисията на Сдружението. Подпомага реалното ангажиране на децата и младите хора в обществените процеси чрез развитие на техния личностен, творчески и граждански потенциал. Стимулира активния живот и участието на хора от третата възраст в обществените процеси като работи заедно с и за тях. Съдейства за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията. Изгражда чувство на европейска идентичност, основано на общи ценности, история и култура и насърчава чувството на принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани.