Български   3405 NGOs
NGO Profile

Районен обществен съвет - Младост

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Local initiative groups
Economic development
Development of local communities
 
Mission
Да подпогага органите на местното управление в тяхната дейност по подобряване на жизнената среда в р-н Младост.
 
Organization Targets
Да осигури участието на широк кръг предтавителни на гражданскот общество в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на правотавата демократична и социална държава;да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество;да отговори на законния стремежа на обществените и иономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси, да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, чрез обмен на информация; участие и партньорство по програми и проекти; координация на дейностите, свързани с развитието на район "Младост", подкрепа и лобиране на обществено полезни програми и проекти; създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие на района, в това число подобряване нивото на обществена информираност; подобряване на връзките с местните власти и институции.

Last Project

Year:
До момента РОС- Младост не се е включил в проекти
 
Description: