NGO Profile

Ideas Factory Association

Ideas Factory Association

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да промотира доброволчеството за всякакъв род обществено - полезни , идеи и проекти и да работи за създаването на позитивна представа за него; да популяризира екологичната култура и да работи за формирането на нейния атрактивен имидж в България и на Балканите; да стимулира креативното мислене и потенциала на човешките ресурси в неправителствения сектор и обществото като цяло; да спомага за междукултурния обмен с други държави и обогатяването на опита на българските граждани в междукултурната комуникация; да работи за социална промяна и насочва общественото внимание към проблемите на социалните групи в неравностойно положение; да спомага за подобряването на имиджа на Балканите и младите балкански артисти в България и Европа като помага в промотирането на техните дейности.