NGO Profile

NGO TRUST ME

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

и средствата за тяхното постигане, както следва: С изграждане на мултидисциплинарни" служби за деца и лица съсnспециални нужди и техните семейства; изграждане на семейно консултативни центрове, където децата и лицата с физически, ментални увреждания и говорниnНедостатъци и техните семейства могат да получат квалифицирана здравна, правна и социална консултация; адекватно обучение за деца и лица с физически, ментални увреждания и говорни недостатъци; подпомагане превенцията на насилието срещу деца; работа в партньорство с родителите и настойниците в подкрепа на здравето, безопасността и благополучието на децата и лицата с увреждания; информиране на държавните служби за случаи, които будят тревога и безпокойство относно здравето, благополучието и сигурността на децата и лицата с физически и ментални увреждания; подкрепа на родителите и настойниците в грижите по отглеждането на децата и лицата с физически и ментални увреждания. nСредства за постигане на членски внос, дарения, спонсорство; съдейства за благосъстоянието на деца и лица с физически, ментални увреждания и говорни недостатъци включващо тяхното материално, здравословно, социално благополучие като се използват всички средства на потенциалните им възможности; представя и защитава интересите на тези деца и лица пред държавни органи и обществени организации; работи за положителна промяна на отношението на обществото към децата и лицата с физически, ментални увреждания и говорни недостатъци и техните проблеми; насърчава реализиране на максимално високи стандарти на диагностика, лечение, възпитание, обучение на деца и лица с физически, ментални увреждания и говорни недостатъци и упражнява контрол върху приложението им; -разпространява знания, консултира и помага на близките и родителите на деца и лица с физически, ментални увреждания и говорни недостатъци в грижите им за тях; предлага на държавните органи проекти за нормативни актове, осигуряващи на тези деца и лица благоприятна среда и следи за спазването на действащите нормативни актове, изтъква съответни теми и добри практики, свързани със здравето на децата и лицата на: централно нива-Министерство на здравеопазването, на местно равнище-регионални комисии по закрила на децата или на всеки между институционален форум на местно равнище; насърчава взаимодействието между ангажираните с дейност в тази област лица и организации; урежда и подпомага организирането на конференции, срещи, дискусии в тази област; развива национално и международно сътрудничество за обмен на опит и информация, като подкрепя и организира проучвателна дейност.