Български   3572 NGOs
NGO Profile

Synergy

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
International and European issues, policies and research
Social
 
Mission
Разработване на анализи, проучвания, експертни оценки, прогнози, програми, проекти, стратегии, свърази с целите на сдружението; организиране и провеждане на спортни курсовеи други национани и международни форуми, имащи отношение към дейността на сдружението; разпространяване на научни и приложни знания и опит чрез разработки, преводи, сипмозиуми, конференции, семинари, курсове, школи и др. Форми в национален и международен мащаб; оказване на методическа и консултантска помощ на своите членовеи на други физически и юридически лица в тяхната дейност, отнасяща се до дейността на сдружението; оказване на съдействие на държавни, обществени, научни и др.организации в дейността им, свързана с целите на сдружението; популяризиране на резултатите от дейността на сдружението у нас и в чужбина.
 
Organization Targets
Разработване на различни програми с цел стимулиране на децата в риск за по-лесната им адаптация и реализация; изследване на проблеми от стопански характер, които възникват в процеса ни за членство в ЕС; изследване, анализиране популяризиране на опита и практиките в труда и соц. Сфера; изследване и адаптиране на трудово и соц. Законодателство към страните и практиките на ЕС; разработване на програми в сферата на здравословният начин на живот посредством всякакви спортни дейности и проекти, насочени към насърчаване на соц. Диалог; осигуряване на психологическа подкрепа и съдействие в кариерното развитие на деца и възрастни, на безработни и лица с увреждания; изготвяне и реализиране на индивидуални и групови, терапевтични, обучителни и социализиращи програми на лица със специфични проблеми; осъществяване пълно съдействие при интеграцията на РБ и гражданското общество в процесите възникнали след присъединяването на РБ към ЕС; съдействие и участие в изготвянето и реализирането на проекти включително в партнъорство с други организации в България и чужбина по програми на структурните фондове и инициативи на ЕС; кохезионния фонд и др. Национални и международни организации и структури , които да бъдат осъществявани в частна полза. Кандидатстване зафинансиране от различни институции, организации и програми, благотворителна дейност и инициативи; подкрепа и участие в реализацията на граждански инициативи; организация на масмедийни изяви; организиране и провеждане на информационно разяснителни курсове и семинари насърчаващи успеваемостта и развитието; популяризиране на постижения, модели и добри практики чрез публични изяви, публикации в специализиран печат и медии; осъществяване партниране и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина; разходва имуществото си с оглед осъществяването на целите си; сключва позволени от закона сделки в полза на основната дейност и развива и др. Дейности, свързани с целите на сдружението; развитие и утвърждаване на духовните ценности , гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагане на социчлно слабите, инвалидите, нуждаещите се от грижи; подпомагане на соц. Интеграция и личностната реализация; защита и утвърждаване правата на жените и борба с домашното насилие; популяризация на проблема, защита на правата на малцинствата; разработване на програми, провеждане на мероприятия за защита на животински и растителни видове и др. Дейности с природозащитна и екологична насоченост, всякакви дейности незабранени от закона.