Български   3504 NGOs
NGO Profile

Energency

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Branch organizations
 
Mission
Нашата мисия е да провокираме нагласа в обществото към енергоспестяващо мислене, вярвайки че активната позиция е стратегически по-отговорния модел за нашето развитие. За постигане на мисията и целите, за които е създадено, сдружението извършва дейност с предмет:

Иницииране, осъществяване и/или участие в осъществяване на програми и инициативи в сферата на енергийната ефективност и опазването и защитата на околната среда;

Иницииране и осъществяване проекти и програми в сферата на иновативното предприемачество;

Проучване съществуващия модел и допринася за изграждането на нов модел на сътрудничество между неправителствения сектор, държавните институции и бизнеса с цел ефективна подкрепа;

Създаване, развиване и поддържане на партньорска мрежа с други юридически лица с нестопанска цел, които си поставят цели, близки с и/или допълващи тези на Сдружението, за осъществяването на съвместни проекти, както на национално равнище, така и в региона на Югоизточна Европа и в страните членки или кандидатки за членство в Европейския съюз;

Организиране и участие в национални и международни семинари и конференции;

Издаване и разпространяване на материали, свързани с целите и дейността си;

Информиране за програмите и проектите, които осъществява;

Организиране и финансиране на други дейности no решение на Управителния съвет;

Организиране и финансиране на други, разрешени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението.
 
Organization Targets
Основни цели на дейност на Сдружението са:

Разработване и управление на програми и проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Да подпомага регионалната и местна политика за ефикасно използване на енергията и енергийните ресурси и за защита на околната среда.

Да сътрудничи за реализирането на тези политики чрез научноизследователска работа, методологическа помощ и практически инициативи.

Да съдейства за засилване на обществената осведоменост и знания в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Да насърчи и развие пазара на енергийно ефективни материали и нови технологии.

Да допринесе за интегрирано планиране при използването на възобновяеми енергийни ресурси, да улесни трансфнера на „ноу-хау” и информация в сферата на енергийната ефективност.

Да си сътрудничи с други подобни институции на местно, национално и Европейско ниво при проекти за енергийна ефективност и проекти за защита на околната среда.

Да съдейства в качеството си на посредник и консултант между регионалната власт, местния бизнес, други неправителствени организации и организации на национално и европейско нива.

Извършване на дейности,свързани с управлението на отпадаците и тяхната екологична обработка.

Last Project

Year:
Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд
 
Description:
Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд