NGO Profile

Association for Social Asistance

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

- подпомагане на социално слабите, хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи; организиране хуманитарни дейности в обществена полза; подпомагане европейската и световна интеграция на българското общество; - сътрудничество с община Дряново, Министерството на труда и социалната политика и други държавни органи и обществени организации при подпомагане на лицата в неравностойно положение и осъществяване на други социални дейности; - да работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката и технологиите;nподпомагане социалната интеграция и личностната реализация на групите в неравностойно социално положение; - дейности за защита и подпомагане на децата, жените и малцинствата; подпомагане младежки, спортни и туристически прояви, свързани със социалната интеграция на хората в неравностойно положение; популяризиране идеите на Сдружението; - защита на nчовешките права; опазване на околната среда. nСредства за осъществяване на предоставяне на социални услуги; изготвяне на рекламни и информационни материали; участие и разработване на програми, подкрепени от международни и местни финансови институции,фондове и други организации; благотворителна