Български   3386 NGOs
NGO Profile

Сдружение "Дружество за социално подпомагане"

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Social
 
Mission
Повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на хора в неравностойно положение в Община Дряново чрез оказване на морална и материална подкрепа и грижи за хора, изпаднали в криза, изпитващи болка и страдание.

Last Project

Year:
"Заедно с теб - предоставяне на социална услуга "Домашен помощник"
 
Description:
Сдружението беше партньор на Община Дряново в реализацията на проекта "Домашен помощник", като доставчик на социалната услуга "Домашен помощник", финансиран от ОП "РЧР". Целите на проекта е подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на лица с различни видове трайни увреждания и на самотноживеещи възрастни хора, чрез осигуряване на постоянна качествена грижа и задоволяване на основни жизнени потребности. Резултатите - предоставяне на услугата "Домашен помощник" на 55 граждани в неиравностойно положение от селата - Гостилица и Ц. ливада и разкрити 18 работни места.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Дружеството за социално подпомагане е местна неправителствена организация, регистрирана на 17.02.1997 година в обществена полза. До 2001 година работи главно по хуманитарни програми, като набира и предоставя помощи, организира обществени трапезарии, развива клубна дейност по интереси, работи за изграждане на професионалисти. Началото на организирана стопанска социална дейност се поставя през 2001 година, когато с реализацията на проек, финансиран от ФРМС се създава "Бюро за социални услуги". През 20021 година Сдружението е включено в Програма "Обществени фондове и социални предприятия", финансирана от ААМР и в продължение на четири години консултанти ни оказваха помощ в изграждането на екипи, обучение и консултации при разработване на програми и проекти. През 2003 година с финансовата помощ на Фонд "Социално подпомагжане" към МТСП стартира социалнотото ни предприатие "Граждански център за комплексни социални услуги". От създаването си до настоящия момент Дружеството е реализирало общо 26 проекти, в полза на хората в неравностойното положение и за утвърждаване на НПО като широкоспектърен доставчик на социални услуги. Към настоящият момеинт в сткруктурата на Социалното ни предприятие са включени : Бюро за соцзиални услуги; Социална услуга "Домашен помощник", Център за рехабилитация и социална интеграция, Дневен център за възрастни хора, Защитеното жилище за възрастни хора с физически увреждания "- Дряново.