Български   3504 NGOs
NGO Profile

'BULGARIA IN EUROPE' ASSOCIATION

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Environment
Children
Social
 
Mission
Да развива и утвърждава гражданското общество в България, като подкрепя гражданското участие на национално и местно ниво в процесите на присъединяване на страната към европейските структури, сътрудничи си с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на информация, взаимодейства със съответните държавни обществени институции, подпомага публичната власт за повишаване на социално-икономическото развитие на страната, работи активно за преодоляване на социалната, икономическа и културна неравнопоставеност, съдейства за социалната интеграция и активното включване в обществения живот на индивиди и групи в неравностойно положение, съдейства и подпомага защитата на околната среда, подпомага утвърждаването на прозрачни и демократични институции, провежда, възлага и подпомага проекти, изследвания и проучвания, както и подкрепя обществени инициативи, публикува информационни и други материали, свързани с целите на сдружението, съдейства за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри в тази област, създава и поддържа звена за изследвания, участва активно или да подпомага международното сътрудничество, свързано с целите и задачите на сдружението и др. дейности, подпомагащи демократичните процеси в страната.
 
Organization Targets
Да развива и утвърждава гражданското общество в България, като подкрепя гражданското участие на национално и местно ниво в процесите на присъединяване на страната към европейските структури, сътрудничи си с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на информация, взаимодейства със съответните държавни обществени институции, подпомага публичната власт за повишаване на социално-икономическото развитие на страната, работи активно за преодоляване на социалната, икономическа и културна неравнопоставеност, съдейства за социалната интеграция и активното включване в обществения живот на индивиди и групи в неравностойно положение, съдейства и подпомага защитата на околната среда, подпомага утвърждаването на прозрачни и демократични институции, провежда, възлага и подпомага проекти, изследвания и проучвания, както и подкрепя обществени инициативи, публикува информационни и други материали, свързани с целите на сдружението, съдейства за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри в тази област, създава и поддържа звена за изследвания, участва активно или да подпомага международното сътрудничество, свързано с целите и задачите на сдружението и др. дейности, подпомагащи демократичните процеси в страната.

Last Project

Year:
Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие
 
Description:
Проект BG2005/017-455.01.02.01.02 “Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Румъния, „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът бе с продължителност 12 месеца в периода 01.12.2007 – 30.11.2008 г., като стойността му бe в размер на 75699,98 (Седемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и девет 0,98) евро.
Проектът се изпълни съвместно с румънската неправителствена организация „Еко Юг-Запад”, гр. Турну Северин и имаше за цел да подпомогне и засили транс-граничното институциално сътрудничество в сферата на устойчивото развитие и опазването на природната среда; да създаде модели за устойчиво развитие чрез промотиране на екологично чисти /”зелени” технологии, енергийна ефективност, ВЕИ, които да влезнат в плановете за местно устойчиво развитие/; да осигури пряко опазване и поддържане на биоразнообразието; да увеличи използването на ВЕИ в двата транс-гранични региона чрез набор от мерки – изследвания, презентации, конференции, 3 обучения; да създаде Транс-гранична Енергийна Стратегия, която ще допринесе за изпълнението на местни, областни, регионални и национални програмни документи в двете страни – България и Румъния; да проведе популяризационна кампания за промотирането на “зелените” технологии чрез създаването на Наръчник, документален филм, брошури и уеб-страница.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Основни проекти, изпълнени от организацията:1. Проект BG2004/016-785.01.02.01-009 „Съвместни усилия за опазване и подобряване здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия и Черна гора, „Съвмесетн фонд за малки проекти” 2004. Продължителността на проекта беше 10 месеца, стойността му - 45191.81 (Четиридесет и пет хиляди сто деведесет и едно 0,81) евро. Стойността на безвъзмездната помощ от страна на програма ФАР е 40641.81 (Четиридесет хиляди шестстотин четиридесет и един и 0,81) евро, което представлява 89.93 % от общите допустими разходи на проекта. Проектът се реализира в партньорство с Община Неготин, Република Сърбия в периода 01.12.2006 – 30.09.2007 г.

Общата цел на проекта беше да създаде разнообразни възможности за гражданите от приграничния регион по поречието на река Тимок активно да се включват в процеса на трансгранично сътрудничество. Основната идея е насочена към прилагането на мерки за подобряване на сътрудничеството в сферата на здравеопазването с цел бърз отговор и координирани действия при заплахи за здравето на населението.

Извършените дейности и налични по проекта резултати бяха:

• Разработена база-данни за източниците на точкови замърсявания и опасности за общественото здраве;

• Проведено независимо проучване на компонентите на околната среда около поречието на река Тимок;

• Разработени и предоставени на местните, регионални и национални заинтересовани институции препоръки за подобряване на здравния статус на населението и състоянието на околната среда в двата целеви региона;

• Сключен Меморандум за трансгранично сътрудничество в областта на опазването на околната среда и здравет она населението в приграничните райони;

• Организиране на заключителна конференция за обобщаване резултатите от проекта и разработен и разпространен финален обобщаващ доклад.2. Проект BG2004/016-785.01.01.01-04 „Подкрепа за разработването на проекти чрез въвеждане на екологично чисто земеделие”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия и Черна гора, „Изграждане на местен капацитет” 2004. Продължителността на проекта бе 11 месеца, като стойността му e 68305,02 (Шестдесет и осем хиляди триста и пет 0,02) евро. Стойността на безвъзмездната помощ от страна на програма ФАР е 61474,52 (Шестдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и четири) евро, което представлява 90,00 % от общите допустими разходи на проекта.

Проектът се реализира в партньорство с Община Неготин, Република Сърбия в периода 01.12.2006 – 31.10.2007 г.3. Проект BG2005/017-457.02.011 “Съвместна промоция на биологично пчеларство”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия, „Съвмесетн фонд за малки проекти” 2005. Проектът бе с продължителност 10 месеца и се реализира в периода 01.12.2007 – 30.09.2008 г., като стойността му e в размер на 48293,38 (Четиридесет и осем хиляди двеста деветдесет и три 0,38) евро.

Проектът се изпълняваше съвместно с Община Неготин, Република Сърбия и имаше за цел да насърчи гражданите на двата целеви региона – област Видин и област Неготин да се включат в транс-граничното сътрудничество. Дейностите бяха насочени към разширяване на потока от информация и комуникация в пограничния регион, главно за да се промотира биологичното пчеларство и добрите пчеларски практики.

Извършените дейности и налични по проекта резултати бяха:

• Провеждане на маркетингово изследване между пчеларите и фермерите в двата целеви региона относно знанията и готовността на пчеларите да приложат така наречените “добри пчеларски практики” и биологично пчеларство и знанията и готовността на фермерите да увеличат продуктивността и продукцията чрез земеделските култури.

• Провеждане на обучение с 2 обучителни модула – 1-ви модул “Добри пчеларски практики” – 3 дни, 20 участници. За обучението ще бъде изготвен наръчник “Биологично пчеларство”.

• Провеждане на активна училищна популяризационна кампания с организиране на състезание за “най-добра рисунка”, “най-добро стихотворение”.

• Основната проектна дейност бе организирането и провеждането на пчеларско изложение – целта на изложенеито бе да демонстрира възможността на пчеларите и производителите на пчеларски инвентар от двата транс-гранични региона да изследват възможностите за продажба на продукцията и развитие на пазара в транснационален мащаб, както и да се създадат контакти между участниците.

• Сключен на Меморандум за сътрудничество в областта на пчеларството и прилагането на „добри пчеларски практики”.4. Проект BG2005/017-457.01.013 “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия, „Устойчиво икономическо развитие”. Проектът бе с продължителност 12 месеца и се реализира в периода 01.12.2007 – 30.11.2008 г., като стойността му бe в размер на 74947,08 (Седемдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и седем 0,08) евро.

Проектът се изпълни съвместно с Община Неготин, Република Сърбия и имаше за цел да насърчи сътрудничеството между организации и институции от двата трансгранични региона, да съдейства за развитието и осъществяването на проекти, насочени към съблюдаване на принципите на устойчивото икономическо развитие от една страна, а от друга – да подпомогне по-нататъшното икономическо, институционално и социално сближаване между двете съседни страни. По време на проекта се изпълниха редица дейности, насочени към превенция на замърсяванията на компонентите на околната среда. За тази цел се проведе независимо проучване на почвите, водите и въздуха в трансграничния регион и се организираха залесителни мероприятия по поречието на река Тимок. Организира се обучение ‘Съвместни механизми за преодоляване и справяне с екологични бедствия, аварии и катастрофи’, за провеждането на което се разработи и издаде Наръчник ‘Източници на замърсяване на компонентите на околната среда’. В рамките на проекта се проведе и училищна кампания, която включваше провеждането на открити уроци на екологична тематика и конкурс за най-добра детска рисунка. Като резултат от дейностите по проекта се разработи План за превенция на замърсяванията в трансграничния регион – Северозападен Регион – Регион Зайчар.