Български   3504 NGOs
NGO Profile

Club Evropeistika

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
International and European issues, policies and research
Youth issues, policies and research
 
Mission
Клуб "Европеистика" е създаден, за да оказва активна подкрепа на процесите на европейска интеграция и развитие на гражданско общество в България.

Мисията му е да популяризира общоевропейски ценности, като мир и сигурност, свобода, благосъстояние, демокрация и политическа стабилност, социалноикономическо сближаване, толерантност, междукултурен диалог, както и общество, основано на знанието.

Фокусирайки вниманието на представители на различни обществени кръгове – институции, бизнес, НПО, медии – върху актуални теми на европейската интеграция, клубът е гарант за провеждането на интензивен обществен дебат относно членството на България в Европейския съюз и произтичащите от него шансове и предизвикателства.

Не на последно място, клуб “Европеистика” работи за оптимизиране имиджа на България и нейните региони в международен план.
 
Organization Targets
Оказване на подкрепа в полза на процесите на развитие на гражданско общество в България; повишаване на гражданското самосъзнание и политическата култура на българското общество; насърчаване пълноценното участие на българското общество в процесите на европейска интеграция; генериране на обществен дебат относно шансовете и предизвикателствата, произтичащи от членството на България в ЕС; популяризиране на "Европейската идея" и европейските ценности сред българското общество; оказване на съдействие на публични и частни институции в посока ефективно международно сътрудничество и участие в политиките на ЕС; оказване на подкрепа в полза на процесите на децентрализация в България и Европа; принос към утвърждаване на положителен имидж на българските градове и региони в международен план; насърчаване на междукултурния диалог и разбирателството между народите; насърчаване изучаването на чужди езици; принос към утвърждаването на специалност "Европеистика" като модерна и перспективна научна и приложна област; насърчаване обществената ангажираност на младите хора и участието им в обществено-политическия живот; подкрепа на алтернативни/ неформални форми на образование и обучение.

Last Project

Year:
"Русе - град с биография"
 
Description:
Проектът „Русе – град с биография” има за цел да допринесе за изграждането на местна и регионална идентичност сред младите русенци, въз основа на културно-историческото и интелектуалното наследство на град Русе. Наред с това, проектът е насочен към създаването на модерен туристически продукт, който ще може да бъде ползван от туроператорски компании, както и от местни институции и организации, посрещащи гости от други градове, региони и държави. Проектът "Русе - град с биография" се осъществява с финансовата подкрепа на Община Русе - Отдел "Култура", по Програмата за финансиране на проекти в сферата на изкуството и културата.

History

Клуб Европеистика стартира своята дейност през 2004г., като неформална организация на студенти от едноименната специалност на Русенския университет „Ангел Кънчев”.През 2004 и 2005г. клубът се включва в националната информационна кампания „Европа – предай нататък”, като инициира първия в България дебат между еврооптимисти и евроскептици на тема „Шансове и предизвикателства пред България в контекста на присъединяването й към ЕС”.През 2006г. Клуб Европеистика осъществява проекта „Европа форум”, като в рамките на поредица от конференции и публични дискусии представя на вниманието на русенската общественост важни теми, свързани с политическите, икономическите, социалните и културните ефекти от членството на България в ЕС.Съответно през 2006г. и 2008г., Клуб Европеистика продуцира документалните филми „Архитекти на бъдещето” и „Културен микрокосмос – Русе”, с финансовата подкрепа на Русенския университет „Ангел Кънчев”.От 2008г. Клуб Европеистика членува в европейската платформа за междукултурен диалог Rainbow Platform, както и в европейската младежка мрежа AER Youth Regional Network. Чрез участието си в тези формати на международно сътрудничество, клубът има възможност да участва във генерирането на идеи и формирането на политики в подкрепа на участието на младите хора в процесите на вземане на решения в ЕС.По традиция Клуб Европеистика ежегодно инициира прояви за празнично отбелязване Деня на Европа в Русе. По този начин клубът легитимира своята съпричастност към „Европейската идея” и нейното популяризиране сред местната общност. На 9 май 2006г. по централния площад са изрисувани близо 6000 човешки стъпки, символизиращи всеки един ден от процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. През 2007г. на 9 май е открита фотоизложба на любителски фотографии на тема “Европа в Русе”. 9 май 2008г. клубът отбелязва с кампанията “15 години специалност Европеистика – българското послание към Обединена Европа” – улиците на Русе са огласени от музикални интерпретации на химна на Обединена Европа – Одата на радостта, в алтернативен вариант – миксирана в шест различни музикални стила.Последният проект на Клуб Европеистика, озаглавен „Русе – град с биография”, ангажира млади русенци – ученици и студенти – в изследването и популяризирането на историческото и интелектуалното наследство на град Русе. Тази тема е особено актуална в контекста на общоевропейския дебат за ролята на местната и регионална идентичност за постигане на устойчиво развитие на местните общности.