Български   3462 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Protection of human rights
Promotion of philanthropy/volunteerism
 
Mission
Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики за развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.
 
Organization Targets
Цели:

(а) да подкрепя развитието и утвърждаването на благоприятна правна и политическа среда за независимо гражданско общество, включително и на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България;

(б) да насърчава създаването на правила за прозрачност, отчетност и подходяща структура на управление на ЮЛНЦ и държавните институции;

(в) да подкрепя по-доброто взаимодействие между държавата и ЮЛНЦ;

(г) да подкрепя гражданското участие в процеса на вземане на решения;

(д) да подпомага развитието на професионални умения, знания и капацитет подходящи за подобряване на правната рамка на гражданското общество, включително и на ЮЛНЦ в България;

(е) да предоставя подкрепа на ЮЛНЦ за разрешаване на правни проблеми;

(ж) да предоставя подкрепа за осъществяване на правна реформа на гражданското общество в други страни и да насърчава международното сътрудничество;

Last Project

Year:
"Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО"
 
Description:
Основната цел на проекта "Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО" е да промотира Информационния портал за неправителствени организации в България - www.ngobg.info, като единствения публичен регистър на активни НПО и да го популяризира сред съществуващи и нововъзниклани организации като възможност за лесно публикуване на информация, свързана с техните цели и дейности. Дейностите по проекта "Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО" са насочени към три специфични групи - неправителствени организации, донори и активни граждани.

В рамките на проекта ще продължаваме да привличаме повече НПО да бъдат активни източници на съдържание за Портала и да се опитаваме да увеличим видимостта му пред НПО, медии, широката общественост и институции. Порталът трябва да подобри услугите, които предлага като насърчава публикуването на граждански позиции, дава възможност за промоция на различни кампании и инициативи на НПО, както и да предлага богата библиотека с практически материали за НПО.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
над 500 000

History

Основните дейности на БЦНП включват:

• Законодателни инициативи, застъпнически кампании и предоставяне на техническа помощ на ЮЛНЦ и институции при подготовка и прилагане на законодателство;

• Повишаване на капацитета по въпроси на законодателство за ЮЛНЦ, застъпничество и добро управление;

• Предоставяне на правна помощ за ЮЛНЦ;

• Създаване на Къщата на гражданските организации, където неправителствени организации могат да се срещат, да обменят опит, да получават подкрепа и повече видимост за резултатите от дейността им, и поддържане на уебсайт (www.ngohouse.bg);

• Подготовка на изследвания по различни теми, свързани с правната и данъчна рамка за ЮЛНЦ;

• Поддържане на уебсайт (www.bcnl.org) и предоставяне на актуална правна информация на ЮЛНЦ.Правни инициативи:

• Участие в подготовката на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и в подготовката на предложенията за изменение на закона приети през септември 2006 г.

• Организиране на кампания за запазване на данъчните облекчения за дарители на ЮЛНЦ през 2007 г. и 2008 г.

• Подготовката на предложенията за промени в различни данъчни закони, подкрепящи облекчения за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза и техните дарители. Сред тях са увеличението от 5 на 10 % на правото на приспадане на направени дарения, възможността работещите по трудов договор да приспадат направени дарения и други.

• Участие в изработване на промени в Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане, даващи възможност за децентрализация на предоставянето на социални услуги и възможността юридически лица с нестопанска цел да бъдат натоварени с предоставяне на такива услуги от общината след организиране на конкурс.

• Подготовка на предложения за промяна в Закона за лечебните заведения, които да дадат възможност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза да бъдат лечебни заведения.

• Участие в работната група (включваща Министерството на финансите, МТСП и Националното сдружение на общините) изработила финансовите критерии за стандартите за социални услуги през 2008 г.

• Участие в подготовката на промени в Закона за държавния бюджет за 2007 г. определящ условията за отпускане на бюджетни субсидии за ЮЛНЦ след конкурс, както и участие в работната група (с Министерство на финансите и Министерство на правосъдието) изработила насоките и формуляра за кандидатстване за конкурса през 2007 г.

• Подготовка на проект на Закон за доброволчеството в България.Обучения и консултации за неправителствени организации БЦНП е организирал множество обучителни семинара за ЮЛНЦ в цялата страна. Българският център за нестопанско право е предоставил правна помощ, помогнал е за регистрацията в съда и/или Централният регистър или е консултирал над 1500 неправителствени организации.Информационни услуги - Българският център за нестопанско право има Интернет страница (www.bcnl.org), където постоянно се публикува актуална правна информация – новоприети закони имащи отношение към дейността на неправителствени организации, срокове за подаване на отчети, документи, декларации и други. Страницата има онлайн база данни със законодателство, анализи, проучвания и други материали за неправителствени организации.