NGO Profile

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
над 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага развитието и утвърждаването на гражданското общество в България; да подкрепя развитието на добра правна рамка за юридическите лица с нестопанска в България; да насърчава създаването на правила за прозрачност, отчетност и подходяща структура на управление на ЮЛНЦ в България; да подкрепя създаването на правила за поведение и етични кодове, както и други механизми за саморегулиране на ЮЛНЦ в България; да подобрява общественото възприятие за гражданското общество в България; да подпомага развитието на професионални умения и знания подходящи за подобряване на правната рамка на ЮЛНЦ в България, да предоставя помощ на ЮЛНЦ за разрешаване на правни проблеми; да насърчава международно сътрудничество в областта на правото на ЮЛНЦ и да подкрепя българското и регионално участие в съвместни програми; да подкрепя други организации имащи подобни на да осъществява дейности за постигането на други и идентичността на фондацията.