Български   3594 NGOs
NGO Profile

Comunity center "Prosveta 1927"

Community Center
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Community center activities
 
Organization Targets
ЦЕЛИ:Чл.6 Целите на НЧ „Просвета-1927г.” са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в квартала и в града;

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции;

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;

6. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;

7. Осигуряване на достъп до информация, създаване и поддържане на електронни информационни мрежи за осигуряване на информация;

8. Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.

Last Project

Year:
Партньорството по секторна програма “Грюндвиг”, Програма ”Учене през целия живот”
 
Description:
Проект за мобилност в партньорство с Чехия, Гърция, Италия, Литва, Испания, Естония.
Партньорството по секторна програма “Грюндвиг”, Програма ”Учене през целия живот”
Основните цели на проекта са:
1. Да се реализират срещи с 6 партньорски организации
2. Да се увеличи броят на възрастните, които идват на курсове по английски език и компютърни и информационни технологии, и желаят да се адаптират към бързата промяна в сегашното обществото, и които в същото време, искат да оползотворят част от свободното си време.
3. Да се мотивират и стимулират възрастните обучаеми да участват активно във всички етапи на проекта.
4. Чрез обучение за работа с компютри възрастните да се научат да прилагат новопридобитите си знания и умения, за да използват възможностите на глобалната мрежа.
5. Обучаващите се да изучат и предадат знанията си за своето културно наследство и околна среда: приемане и изпращане на цифрови снимки, създаване на гид на родния град, обмяна на традиционни готварски рецепти и др.
6. Да се стимулира споделянето на придобития опит с връстници и различни възрастови групи.
7. Да се насърчава работата в екип с виртуален обмен на знания и опит и гостувания в страните партньори.
8. Да се подобрят комуникативните умения на възрастните по чужд език (английски).