NGO Profile

Association for local development - Apriltsi

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Стимулиране развитието на просветната и културна дейност. Организиране на събития от културно и историческо значение. Повишаване нивото на образованост на населението; Развитие на дейности за съживяване на местните занаяти и културни традиции. Да подпомага съхранението и популяризирането на ценностите на традиционната местна култура и да подкрепя носителите на таланти и умения за нейното представяне; Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор. Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти; Работа насочена към подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности чрез подкрепа за бизнеса - оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти на местните предприемачи, съдейства за организиране на обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби, изложения и други подобни, за популяризиране на местния бизнес. Създаване на активна бизнес среда; Спомагане за развитиетоnна неземеделски икономически дейности. Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/. Стимулиране развитието на туризма, физическата култура и спортните мероприятия; Разработване и координиране на програми и проекти за устойчиво развитие на община Априлци - при оптимални условия за опазване на околната среда, създаване на алтернативна заетост, разнообразяване на икономическата активност на населението, в подкрепа на младежта и спорта, за развитие на детските таланти и умения. Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с по-добро развитие на община Априлци. Мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнение на местни инициативи; Изграждане на гражданско общество; Подобрява контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите.nnСредства за постигане на Основно средство на СДРУЖЕНИЕТО за постигане на главната си - насърчаване икономическото развитие на община Априлци в гореизброените сфери е работата по изготвяне на качествени проекти и кандидатстване за финансиране от Оперативните програми на ЕС, всички други възможни донорски програм и програми, финансирани от бюджета на РБ. Координиране на проекти; Осигуряване на свободен достъп до информация; Изграждане на контакти и взаимодействие със сродни организации; Системно проучване и анализ на местните нужди на гражданите; Активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми.nnПредмет на основна