NGO Profile

Bulgarian Council on Refugees and Migrants

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Българския бежански съвет са : Да осигурява правна и социална помощ и защита на правата на търсещите закрила и убежище, бежанците и лицата с хуманитарен статут и мигрантите в Република България, Да подпомага интегрирането на бежанците и лицата с хуманитарен статут и мигрантите, Да участва в развитието и усъвършенстването на националната политика по отношение на търсещите закрила и убежище, бежанците и лицата с хуманитарен статут и мигрантите в Република България, Да работи за създаване на реална представа и обективна осведоменост на българската общественост за положението на търсещите закрила и убежище, бежанците, лицата с хуманитарен статут и мигрантите в Република България за формирането на толерантна обществена среда и превенция на расизма и ксенофобията, Да способства за усъвършенстването на законодателството и практиката за защита правата на търсещите закрила и убежище, бежанците, лицата с хуманитарен статут и мигрантите в Република България и да полага усилия за хармонизиране на вътрешното с международното законодателство в тази област, Да представлява общите виждания и позиции на членовете на сдружението в българското общество, пред държавните и международни органи и институции и други неправителствени организации, физически и юридически лица, Да подкрепя развитието на представителни групи и организации на самите бежанци лица с прeдоставен хуманитарен статут и мигранти, относно разрешаването на проблемите, свързани с пребиваването, адаптацията и интеграцията им в България, Да координира дейностите по финансиране на сдружението и неговите членове, заедно и поотделно, за осъществяването на и задачите на сдружениетоnСРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА nПредоставя правна помощ и социални услуги на търсещите закрила, бежанците, лицата с хуманитарен статут и мигранти и оказва съдействие при интеграцията на тези от тях, които са получили статут и закрила в страната; Инициира и участва в диалог, формиран на широка обществена основа и съгласуващ усилията на държавните, международните и неправителствените организации, занимаващи се със защита на търсещите закрила и убежище, бежанците, лицата с хуманитарен статут и мигрантите; Изготвя доклади, издава, превежда и разпространява материали и информация по въпросите на бежанците, международната закрила на правата на човека и миграцията; Организира конференции, семинари, публични акции и други законни форми на гражданска дейност, свързани със защитата на търсещите закрила, бежанците, лицата с хуманитарен статут и мигрантите; Участва в развитието на законодателството, регламентиращо правата на търсещите закрила и убежище, бежанците, лицата с хуманитарен статут и чужденците в Република България; Партнира с международни неправителствени организации за защита правата на търсещите закрила и убежище, бежанците, лицата с хуманитарен статут и мигрантите; Набира средства за осъществяване на горепосочените дейности.