NGO Profile

CVS-Bulgaria

CVS-Bulgaria

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Предметът на основна дейност на сдружението се изразява в: Подпомагане и поощряване на полагането на доброволчески труд насочен към всички сфери на обществения живот и най-вече към опазване на околната среда, развитието на демокрацията и гражданското общество, социалната справедливост и устойчивото развитие, културния обмен и всичко свързано с може да провежда стопанска дейност, изразяваща се в реклама, посредничество, информационни услуги и други незабранени от закона дейности, приходите от която ще бъдат използвани за осъществяването на нестопански дейности, като няма да разпределя печалба между членовете си. n Да работи за розвштши но доброволческия труд в България и диалога между хора от цял свят без оглед на тяхната религия, етнос, пол и възраст и да съдейства за националното и международно сътрудничество и мир, да работи за опазване и съхраняване на природата и околната среда, развитието на демокрацията и гражданското общество, социалната справедливост и устойчивото развитие, популяризира традициите и културата на България, подкрепя възможността за гражданска служба като алтернатива на военната, да подпомага обществото без насилие, което уважава различните култури по света и се противопоставя на всяка форма на расизъм и нетолерантност.