NGO Profile

Agency for social development Vision

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подкрепя хора с увреждания и с други социални проблеми, техните семейства иnорганизации за успешната им реализация н интеграция чрез създаване на условия за независимост в начина им на живот.nСредства за реализиране на поставените проучва и анализира условията на живот н свързани ic с това проблеми; разработва и реализира програми за нови модели н практики; разработва и реализира проекти, включително с международно участ; създава условия за развитие па интелектуални, творчески и професионални умения и независимост в личния и обществен живот: разпространява концепцията за независим живот, привлича вниманието н ангажира държавни . общински , частни н други институти имащи отношение към тези проблеми: поддържа партньорски отношения със законодателната н изпълнителната власт на местно и национално равнище; проучва опита н практиката на други страни, търси промяна в обществените нагласи, стимулира активно участие .мотивира развитие на възможности, осигурява достъп до информация и комуникации, съдейства в търсенето на решения; предоставя услуги: реализира международно партньорство; членува в международни организации