NGO Profile

“Association for the development of children and young people in the city of Vratza”

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съдейства за развитието на индустриалните отношения, повишаване ефективността на социалното партньорство и гражданския диалог в нашия регион; да работи за повишаване здравната култура на хората в трудоспособна и над трудоспособна възраст; да подпомага социалната интеграция на гражданите в неравностойно положение, да подпомага създаването на работни контакти на сдружението с нестопански организации от региона и страната, от чужбина, със законодателни, държавни, общински власти, бизнес среди, лечебни заведения и медии; да подпомага развитието и реализацията на младите хора и децата в региона.nСредства за постигане на организиране и провеждане на професионално, мотивационно и адаптивно обучение на младежи, безработни и работещи, участие в обявени конкурси и международни програми и проекти за социална интеграция на хора в неравностойно положение, оказване методическа, консултантска помощ и обучение за повишаване здравната култура в бита и на работното място, съдействие на държавни, синдикални и работодателски, научни, учебни и нестопански организации в дейността съответстваща на организацията, осъществяване на всякаква друга дейност, която е в съответствие с асоциацията и не противоречи на закона.