NGO Profile

National Association of Resource Teachers

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
5 000 - 20 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да допринесе за утвърждаване на професията на ресурсните учители и другите специалисти в сферата на ресурсното подпомагане в обществото, като значим компонент за интеграцията и приобщаването на децата и учениците.Да създаде и утвърди професионален стандарт в сферата на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, свързани с промените в нормативната уредба Да приеме етичен стандарт за работещите в сферата на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.nДа постигне представителност на сектора на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции. Да участва на експертно равнище при изработването на секторни политики, да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаещи сектора за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията, да обобщава мнения и препоръки на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, учители, родители, ученици, организации на и за хората с увреждания и др.относно промяната в практиките по интеграция и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности, да защитава интересите на всички служителив сферата на ресурсното подпомагане, както пред национални, така и пред международни институции, осъществява обмен на професионален опит между членовете, да предоставя референции на своите членове пред другите организации и институции, да въвежда в страната европейския и световния опит в ресурсното подпомагане и управление на проекти в тази сфера, да съдейства непрекъснатото повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора, да подпомага меропроятия на държавните органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с Асоциацията, да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни и дейности при решаване на общи проблеми.