Български   3452 NGOs
NGO Profile

National Association of Resource Teachers

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
Professional organizations
 
Mission
Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.
 
Organization Targets
Да допринесе за утвърждаване на професията на ресурсните учители и другите специалисти в сферата на ресурсното подпомагане в обществото, като значим компонент за интеграцията и приобщаването на децата и учениците.

Да създаде и утвърди професионален стандарт в сферата на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, свързани с промените в нормативната уредба .

Да приеме етичен стандарт за работещите в сферата на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

Да постигне представителност на сектора на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции.

Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.

Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията.

Да обобщава мненията и препоръките на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане,учители, родители, ученици, организации на и за хората с увреждане и др. относно промяна в практиките по интеграцията и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.

Да защитава интересите на всички служители в сферата на ресурсното подпомагане, както пред национални, така и пред международни институции.

Да осъществява обмен на професионален опит между членовете.

Да предоставя референции на своите членове пред други организации и институции.

Да въвежда в страната европейския и световния опит в ресурсното подпомагане и управлението на проекти в тази сфера.

Да съдейства за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора.

Да подпомага мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Асоциацията.

Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.

Last Project

Year:
"Приобщаване на младежите в училище"
 
Description:
Проектът цели да посрещне трима доброволци от Италия, Франция и Испания, които ще работят в подкрепа на приобщаването в училище. В това число са включени публични дискусии, работа със студенти от педагогически и социални специалности и др.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000