Български   3449 NGOs
NGO Profile

Youth initiative Nestos

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Promotion of philanthropy/volunteerism
Education
 
Mission
Мисията на СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ НЕСТОС „ е да работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, въз основа на принципите на демократизма.Стимулиране разширяването на гражданското участие в местното самоуправление и формиране на взаимоотношения и уважение към гражданските права и отговорности.Насърчаване на гражданската самоинициативност и изграждане на активно гражданско самосъзнание.Подпомагане на професионалното развитие и личностната реализация на младите хора от региона.Участие в младежки програми и проекти.Осигуряване на условия за ефективно включване на младите хора в обществения живот и демократичните процеси.Изграждане и поддържане на контактна мрежа от национални и международни партньорски и донорски организации. Популяризиране на традициите, обичаите и културните ценности на българите в България и чужбина.Развитие на икономиката в общината, в т.ч. екотуризма, алтернативен туризъм, промишлеността, земеделието, търговията, услугите, интелектуалния труд и други. Обучение и повишаване на квалификацията, консултации и информационна дейност в сектори, които попадат в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда. Подпомагане фамилния бизнес, малките и средни предприятия. Обогатяване на културата с общоевропейски ценности и културата на различни етнически,религиозни и социални групи, населяващи страната и региона, чрез дейности на междукултурно приобщаване и общуване. Защита на околната среда и биологичното развитие. Стимулиране развитието на алтернативен туризъм, планинско земеделие, образованието, здравеопазването и физическата култура. Социализация на инвалидите, бедните, нуждаещите се от помощ в личностната им реализация. Хармоничното съжителство на различните етноси и религиозна толерантност. Издигане на имиджа на региона в страната и чужбина. Основните инициативи и проекти на фондацията са насочени в изпълнение на мисията и приоритетите, посочени в нейния учредителен акт:

________________________________________

________________________________________

Подпомагане на професионалното развитие и личностната реализация на младите хора от региона.Участие в младежки програми и проекти.Осигуряване на условия за ефективно включване на младите хора в обществения живот и демократичните процеси.Изграждане и поддържане на контактна мрежа от национални и международни партньорски и донорски организации.

Last Project

Year:
"Нова медия Якоруда - и ние сме част от обществото, чуйте ни!"
 
Description:
Акцентът на проекта е поставен върху провокиране инициативността и креативността на учениците 9-12 клас в гр. Якоруда и по специално на подрастващите, които живеят с един родител, при роднини или са от социално слаби семейства. Това ще подподмогне тяхната социална адапнивност и личностно развитие.
Дейностите по изпълнение на проекта са групирани в 4 основни модула, планирани съвместно със самите участници, според техните желания и съобразно натовареността и училищните ангажименти. Изпълнението на всяка група дейности подпомага създаването на различни типове лични и социални умения в подрастващите от целевата група. Трите основни модула са:
1. Обучения;
2. Събиране и обработка на информация, печат и разпространение;
3. Осигуряване на публичност - според спецификата на изпълняваните задачи и поставените цели.
Обученителните дейности са важни за придобиване на основните знания и умения за процеса на създаване на идейната концепция на една печатна медия, нейното актуално съдържание и разпространението й сред общността. Обученията ще се осъществят от опитни преподаватели от региона – журналисти, фотографи, компютърни специалисти, които работят или са работили с младежи. От предварителните разговори с младите хора установихме, че са ентусиазирани от придобиването на нови знания по темата и предварително са изготвили присъствени списъци за всяко обучение.
Като пряк резултат от провеждането на тези дейности очакваме младежите да придобият допълнителните знания и умения, да обогатят общата си култура и гражданските си компетентности. Като непряк ефект очакваме повишаване на самочувствието и увереността им на можещи, пълноценни и конкурентноспособни хора.
Дейностите по събиране и обработка на информацията, отпечатване и разпространениена медията са най-голямото предизвикателство за учениците от целевата група. В рамките на проекта учениците ще имат възможност да отразят, коментират и публикуват важните за тях събития и явления от общностното им настояще. Събитията от ежедневието, както и от официалния живот на общността ще се пречупват през тяхната гледна точка, като така те ще се научат да отстояват своята гражданска позиция, както и да предизвикат и задържат интереса на своите родители, учители, съграждани. Наред с това, тези дейности ще предоставят работно поле за приложение на наученото по време на обучението.
Като допълнителни резултати очакваме повишени комуникативни умения, личностна изява, утвърждаване на собствената позиция и мястото им в общността, което е добра предпоставка за успешни бъдещи граждански взаимодействия.

Дейности по организиране на срещи м/у родители, учители, представители на местната власт и осигуряване на публичност на проекта включват провеждането на поне 4 срещи- дискусии с участието на подрастващи, родители и представители на местната общност. В регионалните медии ще бъдат публикувани общо 6 материала за работата по проекта, както и ще лобираме за включване на материали от наши млади таланти в регионалните издания.
Очакваният резултат е повишаване на обществената активност, широк отзвук сред местната общност, завишен интерес към младежкото печатно издание, както подобряване на учебно-възпитателната среда и на взаимодействието между родители, местна власт и обучителни институции в интерес на младите хора.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000

History

"Колкото повече знания, толкова по-добре", финансиран от Фондация Българска Памет, Обучение по ПРСР, Обучение по Английйски език