NGO Profile

Adaptation

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество въз основа на принципите на демократизма; стимулиране разширяването на гражданското участие в местното самоуправление и процеса на взимане на решения и формиране на взаимоотношения и уважение към гражданските права и отговорности; съхраняване и развитие на традициите и местните занаяти; социализация на инвалидите, лицата в неравностойно положение, нуждаещите се от помощ в личностната им реализация, наркоманите и лицата от рискови групи независимо от възрастта им; извършване на превантивна и корекционно-компесаторна работа с деца и младежи; развитие на образованието, здравеопазването и физическата култура.