NGO Profile

Alternativi International

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, въз основа на принципите на демократизма; да поощрява гражданското участие, активната позиция и ефективното изразяване на мнението на гражданите, повишаването на гражданската отговорност, а също и развитието на личното и общественото съзнание в рамките на гражданското общество; да стимулира развитието на местния и национален потенциал за насърчаване и подкрепа на социално-икономическото развитие на региона и страната; да съдейства за създаване на информирано общество; да прилага, мултиплицира и създава добри практики по отношение на политиките за младежи и подрастващи; да работи с/за младежи в неравностойно положение; да събужда интерес към спортни занимания и здравословен начин на живот; да създава предпоставки за възпитаване на взаимна толерантност между младежи с различен социален статус; да участва в национални и международни акции за подпомагане на междукултурния диалог, опазване на културно-историческото наследство и развитие на културен туризъм; да осъществява активно сътрудничество с национални и международни организации и институции; да работи за хармонично съжителство на социални групи, с различен етнически, социален, възрастов, икономически статус, разработвайки дейности за интегриране и поощряване взаимното разбирателство и толерантност между тях; да съдейства за социализация на хора в неравностойно положение; да издига имиджа на региона и страната; формиране на партньорство и трайна връзка между отделните групи-местна власт, гражданско общество, бизнес, НПО сектора чрез прилагане на нови подходи;