Български   3462 NGOs
NGO Profile

Association BRTMI

Association BRTMI

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
Education
Children
 
Mission
Да сближава хората, общностите и икономиките в Република България и Република Румъния, които чрез трансгранично сътрудничество по гражданско-правни въпроси да допринесат за устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион. В този смисъл сдружението се стреми към утвърждаване, решаване с правни средства и по мирен начин на социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти; разработване и предлагане на иновационни способи за решаване на конфликти, основани на медиацията и в съответствие с европейската и световна практика; обучение по иновационни способи за решаване на различни конфликти на базата на медиация; трансграничен обмен на информация и взаимна помощ при решаването на конфликти; стимулиране на научните изследвания и инициирането на промени в законодателството за нови по-ефективни начини за решаване на конфликти; превенция на потенциални социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти.
 
Organization Targets
Сдружението осъществява дейността си в обществена полза като разходва имуществото си за:

-утвърждаване ценностите на гражданското общество;

-сближаване на хората, стопанските субекти и общностите, които чрез трансгранично сътрудничество допринасят за устойчиво социално икономическо развитие на граничния регион България-Румъния;

-изграждане и функциониране на учебен център към Българо-Румънски трансграничен институт по медиация за обучение по иновативни способи за решаване на различни конфликти на базата на диалога и др.

Last Project

Year:
„Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
 
Description:
Проектът е финансиран от Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи (Програма ЗОВ). Сдружение БРТИМ е партньор на Община Русе в изпълнението на проекта и реализира широка гама от дейности в тематични приоритети образование, здравеопазване и културна идентичност/овластяване.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
над 500 000

History

-проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други

уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ (2015-2018), финансиран от Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи. Сдружение БРТИМ е партньор на Община Русе в изпълнението на проекта и реализира дейности в тематични приоритети образование, здравеопазване и културна идентичност/овластяване.

-проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода", финансиран по МГС на Програма BG15 на Норвежкия финансов механизъм

-проект "Надграждане на капацитета на Сдружение БРТИМ" (27.05.2015-27.09.2015), финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.;

-проект BG051PO001-7.0.07-0048-C0001 "Без граници в заетостта" (01.06.2013-31.10.2014) - финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси;

-проект BG051PO001-4.1.05-0049 "Социализация чрез образователна интеграция" (09.10.2012-08.04.2014) - финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси;

-проект BG051PO001-7.0.01-0003-C0001 "ФромРома" (01.05.2012-31.06.2013) - финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси;

-различни проекти, реализирани в периода 2009 - 2011, финансирани от частни донори.