NGO Profile

National Organization of Mental Health Service Users

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението си поставя следната основна обединяване на потребителите на психично-здравни услуги за съвместна работа в посока подобряване качеството им на живот и защита на правата и интересите им, а също и следните други защита на основните им човешки права; преодоляване на стигмата върху тях, подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация; закрила на личнотта им на работното място, в домашни условия и в лечебното заведение; постигане на равнопоставеност между потребителите на психично здраве; постигане на висока информираност сред тях за всички съвременни начини за справяне със специфични проблеми; осигуряване на условия за отдих на хората от евата група.nnСредствата за постигане на мониторинг на места за предоставяне на психично-здравни услуги; създаване на потребителски организационни структури по места; обучение по разпознаване на симптоми, създаване на групи за взаимопомощ; самозастъпничество чрез създаване на общ мониторинг на ситуацията в България, изготвяне на доклади, ползване на вътрешноправни и международноправни инструменти; сътрудничество с държавните учреждения, училища, стопански, нестопански и други организации; извършване на разяснителна дейност и кампании - разясняване на обществото какво представляват психичните заболявания, а на потребителите на психично здраве - как да отстояват интересите си; работа с медиите; създаване на мрежа между неправителствени организации в България, работещи в сферата на психичното здраве. nСдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на му, чийто предмет е всяка разрешена от закона дейност, която има връзка с психичното здраве - маркетингова, консултантска, образователна, информационна, рехабилитационна, спомагателна и др., провеждане на конференции и събрания, организиране на дни на психичното здраве или седмици на психичното здраве, организиране на изложби, спортни игри и други изяви.