Български   3504 NGOs
NGO Profile

Pristis

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Interest clubs
Arts and culture
Local initiative groups
 
Mission
Да спомага за повишаване на качеството на образованието и обучението. Насърчаване към обучение през целия живот и непрекъснато самоусъвършенстване.
 
Organization Targets
, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение. Да работи като консултативен център, център за обучение на деца и възрастни, както и център за изнесени и споделени услуги, предоставяйки социални, здравни, психологически, образователни, правни и културни услуги за лица от всички възрасти, както и за малцинствени групи, хора с увреждания и лица в риск. Да работи като център за личностно самоусъвършенстване, като спомага за придобиване на нови знания, умения и ключови компетентности, необходими за по - пълната бъдеща и настояща реализация на младите хора и лица в риск. Да съдейства за по - пълната социална интеграция и професионална реализация на лица в неравностойно положение, от малцинствени групи, хора с увреждания и лица в риск. Да насърчава и подпомага реализацията на младите хора, чрез придобиване на допълнителна квалификация и преквалификация, както и на ключови компетентности. Да насърчава етническата толерантност и толерантността поколенията. Да подкрепя и съдейства за укрепването на нравствените ценности в обществото. Да изготвя и изпълнява проекти в областта на социалната сфера, култура, изкуство, образование и спорт.Да участва в международни проекти за развитие. Да партнира на общински и други институции при кандидатстване по различни проекти и програми пред държавни, неправителствени организации и по Европейски фондаве и програми. Кандидатства пред различни институции за участие и изпълнение на инициативи и проекти със социално- интеграционна насоченост. Да участва в Европейски проекти с партньорски организации от държави - членки на ЕСV Да подкрепя иновационни политики, насочени към повишаване грамотността и уменията на подрастващите, спомагане за реализиране на гражданско и здравно образование, както и изграждане на навици за здавословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване. Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, образователни здравни и духовни институции, насочени към помощ за лица в равностойно и неравностойно социално положение, малцинствени групи, хора с увреждания и лица в риск.Да въздейства за възпитаването на адекватна обществена нагласа за приемане и добронамереност към хората в от уязвимите групи, в това число и с всякакви физически, психически и ментални увреждания. Да упражнява граждански контрол и съдействие за повишаване качеството на работа в социалните и здравни учреждения и публичната администрация с цел оптимизиране на личния подход и промяна на нагласата в посока съпричастност към нуждите на хората.Да защитава правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина.Да участва в създаването на климат на доброжелатество и взаимопомощ в обществото. Да участва в разработване на дългосрочни и краткосрочни програми по направления и провеждане на конкретни мероприятия и форми на изява. Подпомагане на иновационни практики за устойчиво развитие в социалната сфера, образованието и обучението през целия живот, насърчаване на културата и изкуствата, заетостта, обмена на знания; оказване на съдействие за социална интеграция на лицата в неравностойно положение. Подпомагане на личностната реализация на лицата с увреждания.Съдействие за ускоряване и разширяване на международното сътрудничество в сферата на изкуството, културата науката и спорта.