NGO Profile

National Center on Disability

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за подобряване условията на живот на хората с интелектуални и физически затруднения, като се използват всички средства за развитие на потенциалните им възможности за положителна промяна в отношението на обществото към тези лица и интегрирането им в обществото; повишаване на достъпа и участието на лицата с интелектуални и физически затруднения в социалния живот; подкрепа за мобилност на лица с интелектуални и физически затруднения; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация;n да подпомага прехода в България от институционални грижи към социални услуги в общността;n да разработва и популяризира модели за подкрепа на уязвими групи от хора чрез оказването на социални услуги в общността;n да оказва консултантска помощ и да разработва иновативни, контекстуализирани спрямо българските условия правила и процедури на работа или инициативи при предоставянето на социални услуги в общността, насочени към осигуряване на тяхното качество; да работи за овластяването на потребителите в процеса на предоставяне на социални услуги в общността.