NGO Profile

NGO 1000 YEARS BELASHTICA

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

обединяване на усилията на обществеността в село Белащица за достойно отбелязване на юбилейната годишнина, подкрепа на Кметството за осъществяване на обществения ред в селото и приобщаване на етническите групи към обществено-полезен труд, осигуряване на информационно, консултантско и техническо обслужване на своите членове и на други неправителствени организации, подобряване контактите и сътрудничество между своите членове, местната власт, бизнеса и местните жители на селото, организиране и провеждане на културни мероприятия за популяризиране на бита и културата на населението, подпомагане и стимулиране развитието наnблаготворителността в селото за набиране на средства за осъществяване на , осъществяване и поддържане на връзки с организации и общности извън пределите на страната, усвояване на средства по европейски програми финансирани от различни ) министерства за подобряване па туристическата и пътната инфраструктури, поддържанеnна културно-исторически паметници, параклиси, биоразнообразието, флората и фауната на населеното място и изграждане на скопътеки, финансиране изграждането на паметник посветен на 1000-годишния юбилей на селото.nСредства за постигане на управление и развитие на социални услуги и обществени фондове, организиране на кампании за набиране на средства, организиране Ш конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, определяни от кметството, управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез конкурси, обмяна на опит с други НГЮ, събира и поддържа информационен фонд-местно развитие организира кръгли маси, семинари, конференции, дискусии и други..