Български   3517 NGOs
NGO Profile

SOS Children`s villages Bulgaria

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Education
Social
 
Mission
Мисия:

Ние осигуряваме грижа в семейна среда за нуждаещи се деца.

Ние помагаме на децата да формират своето бъдеще.

Ние участваме в развитието на местните общности.
 
Organization Targets
Сдружение SOS Детски селища България цели да подобри ситуацията на уязвимите деца и семейства по много начини и чрез работа с партньори на различни нива. Основните сфери на дейност са:I. Директни услуги, които се предоставят с цел гарантиране правата на детето на оцеляване, закрила, развитие и участие.Това включва образование, с което се гарантира, че е оказана силна подкрепа на детето да развие знанията и уменията, които са необходими, за да стане самоподкрепящ се възрастен. Нашите образователни интервенции са насочени и към други деца в общността, чиито права на образование са нарушени.II. Изграждане на капацитет в подкрепа на предоставящите грижа, семействата, общностите и други отговорни лица и доставчици на услуги, с цел развиване на отношение, знания, умения, ресурси, системи и структури за подкрепа и грижа за детето.Като предоставяме обучения и споделяме знания с предоставящите грижа, семействата и другите отговорни лица и доставчици на услуги, ние ги подкрепяме в изграждането на техния капацитет за адекватна реакция на ситуацията на всяко дете.

Това включва подкрепата, оказана на отговорните лица и други доставчици на услуги в областта на грижата за деца, с цел насърчаване и осигуряване развитието на детето в грижовна семейна среда. Също така, доставчиците на образователни услуги получават подкрепа за развитие на капацитета за предоставяне на подобни услуги.III. Застъпническите дейности целят да подобрят общите рамкови условия за децата в нашата целева група, като водят до промени в политиките и практиките. Ние информираме отговорните лица за техните задължения, и в частност правителството като основно отговорно лице. Ние промотираме качествената грижа от семеен тип сред другите доставчици на услуги в областта на алтернативните грижи за детето. Като активни участници в гражданското общество, ние инициираме и подкрепяме движения, които водят до устойчива социална промяна в полза на децата от нашата целева група.Чрез предоставяните от нас услуги, ние целим да дадем адекватен отговор на нуждите на децата и техните семейства в три основни направления:

ГРИЖА: Пряка грижа, закрила, храна и подслон.

ОБРАЗОВАНИЕ: Формално и неформално образование.

ЗДРАВЕ: Превантивно и лечебно здравеопазване, психо-социална подкрепа.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
над 500 000