NGO Profile

“Citizens for Community Initiatives St. Archangel Michael “

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1. Да подпомага и стимулира устойчивото развитие на Община Вълчедръм и региона чрез предоставяне на по-големи възможности на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение.n2. Да създава реални възможности и повишава капацитета на организациите, сдруженията на и за хората с увреждания, както и други рискови групи и общности в неравностойно положение.n3. Да съдейства за подобряване на процеса на социализация, социална интеграция и рехабилитация на хората с увреждания, задоволяване на техните специфични потребности и нужди, всички сфери на обществения и социално-икономически живот на страната.n4. Да подпомага социалната и личностната реализация на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, организациите, сдруженията, рисковите групи и общности в неравностойно положение. n5. Да повишава качеството на живот на хора с увреждания, рисковите групи и общности в неравностойно положение чрез развитие на социални услуги.n6. Да подкрепя социално-икономическото развитие на общината и региона, като създава възможности за заетост и доходи на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рискови групи и общности в неравностойно положение.n7. Да подкрепя реализирането на граждански и обществени инициативи в общината и региона.n8. Да насърчава и подкрепя социалното предприемачество и развитието на социалната икономика в общината и региона. n9. Да осигурява експертна информация за добри практики, работни модели, социални инициативи и/или партньорства между сдружения, организации, групи и/или общности и местната или държавната власт, бизнеса и медиите, както и за повишаване на познанията за социалния и социално-икономически живот. n10. Да насърчава партньорства и контакти с местни, регионални, национални и международни организации за социална и икономическа интеграция на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рискови групи и общности в неравностойно положение.n11. Да работи за стимулиране на социалната интеграция, общуването и сътрудничеството на национално и международно ниво на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение.nСредства за постигане на 1. Разработване и реализация на проекти и програми самостоятелно или в партньорство в областта на здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и икономиката за повишаване качеството на живот на хора с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности.n2. Организиране на срещи, дискусии и други форуми по проблемите на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение.n3. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на социални, здравни и културни мероприятия.n4. Влагане на собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в общината, региона, страната и чужбина във връзка с основните .