NGO Profile

Severi

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да стимулира диалога и постигането на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми; да насърчава сътрудничеството между местната власт, нестопанските организации и бизнес средите за устойчиво местно развитие; да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие; да развива граждански инициативи, насочени към модернизиране на публичните системи; да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицирани интереси и приоритети на общността; да подпомага укрепването на публичните институции и гражданските организации с утвърждаване правата на гражданите; да популяризира и утвърждава добрите европейски практики за граждански контрол по отношение на публичните институции; да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове, социални предприятия и доставчици на социални услуги; да създава условия за пълноценно общуване, разбирателство и хармонично съжителство между отделни личности и групи, техните сдружения и институции, да спомага за сътрудничество между обществените, академичните и граждански организации със сходни на сдружението в страната и чужбина.