NGO Profile

Rakitovo in the 21-th Century

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура; подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; защитата на човешките права и на околната среда; разработване на 25 годишна Общинска стратегия за регионално развитие на Община Ракитово съгласно законодателството на Република България; изграждане на модел с организационна структура за устойчиво местно самоуправление при изпълнение на 25 годишната Общинска стратегия за регионално развитие на Община Ракитово. създаване на организационна структура и програми за обучение на членове на сдружението по прилагане на модела за местното самоуправление; системно проучване и анализ за нуждите на гражданите и активизиране на местната общността за идентифицираните проблеми; създаване на програми за подобряване социалния и икономически живот, формиране на алтернативни екипи, които да организират дискусии по конкретни проблеми свързани с подобряването на качеството на живот, организиране на информационни форуми и дебати, развиване на активна среда във интернет-пространството, позволяваща свободната обмяна на мнения по теми, свързани с идеи за подобряване социалната и икономическа ситуация в Общината; иницииране, организиране и координиране на съвместни дейности между заинтересованите граждани и граждански групи, местния бизнес, и институции с повишаване потенциала за предлагане, управление и развитие на социални услуги предприятия и обществени фондове; доразвиване и опазване на археологическото и културно наследство, както и всякакви други, допустими според закона, форми на