NGO Profile

Alternatives for culture and education

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подпомага дейности в социалната сфера и здравеопазването, чрез предоставяне на услуги и координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения, развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество, дейности в сферата на здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите, защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, nСредства за постигане на разпространение на информация и ноу-хау, проучване, анализ и разработване на политики, проектиране, организиране и предоставяне на обучение, установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи, провеждане на международни, национални и регионални кампании, подпомагане на обществени инициативи, основаващи се добри практики в социалната, образователната сфера, както и в здравеопазването, предоставяне на финансова и техническа подкрепа, застъпничество и подпомагане на местните власти, нестопанските организации и бизнеса в набиране на средства