NGO Profile

Bulgarian Food Bank

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да развива хранителното банкиране ("Хранителна банка") като инструмент за осигуряване на хранително подпомагане и свързващо звено между хранителната индустрия и организации, предоставящи хранително подпомагане; Да разработва механизми и програми за партниране, инициира и стимулира сътрудничеството между представители на стопанския, публичния и гражданския сектор с устойчиво развитие на механизма "Хранителна банка" в България;nДа работи за ограничаване на изхвърлянето на годна за консумация храна и по този начин да способства ефективното намаление на количествата отпадъци от храни; nДа организира събирането на дарения на хранителни продукти, на услуги и на финансиране, свързани с хранително банкиране от производители, преработватели, търговци на храни и други;Да изгражда капацитет за осигуряване на системно хранително подпомагане чрез механизма на хранителна банка на територията на България в съответствие с всички законови изисквания и стандарти за безопасност на храните и за съхранение, транспортиране и извършване на дейности, свързани с храни; Да осигурява регулярно, широко по обхват, постоянно и ефективно хранително подпомагане на нуждаещи се от храна групи; Да работи за оценка и разработване на политики и програми, насочени към подобряване качеството на живот на различни социални групи; Да подкрепя и насърчава развитието на доброволчеството и работи за организиране на доброволен труд за осъществяване на дейността си; Да създава възможности за социално включване на уязвими групи с фокус върху младите хора.