NGO Profile

National patients organisation

National patients organisation

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.n2. (пром. с реш. на ОС от 14.06.2014 г.) Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, среден медицински персонал и фармацевти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, политики и практики в системата на здравеопазването.n3.Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.n4.Развитие въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото.