NGO Profile

DIRYA Foundation

DIRYA Foundation

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Фондация ДИРЯ има за nРазвитие и утвърждаване на духовните, творчески и културни ценности и пориви на гражданското общество,чрез:n- техническа, организационна и консултантска помощ;n- разпространение на нови методи и подходи в комуникацията на идеи;n- набиране на средства и финансиране на програми и проекти;n- посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти;n- подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;n- развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;n- дейности в сферата на опазване на околната среда, образованието, науката, техниката, технологиите;n- защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;n- защита правата на детето и подпомагане на децата, лишени от родителски грижи .n- подпомагане на професионални творци и талантливи любители в областта на изпълнителското изкуство при реализация на новаторски идеи, в т.ч. звукозаписни проекти и театрални и музикални перформанси;n- подпомагане и реализиране на креативни проекти за организиране на различни видове изложби и творчески изяви.n- популяризиране на българските традиции и обичаи от различни краища на България;n- запознаване на българската общественост с чуждестранни култури и изкуства;n- създаване условия за обмен на нови идеи и на партньорски “мрежи” между професионлни творци и творци – любители, творчески екипи;n- подпомагане на социално изолирани групи и общности със средствата на изкуството и организиране на групи за споделяне, центрове за профилактика и решения на социални проблеми;n- организиране на беседи и литературни четения за духовно,творческо и взаимоспомагателно общуване между хората;n- създаване и разпространение на форуми и експозиции по проблемни теми от обществения и духовен живот;n- създаване и продуциране на професионални творчески експериментални форми на сценичните и визуални изкуства;nn - приобщаване на младите хора към духовно осъзнатите ценности чрез творческата сила на литературата, изкуството, културата и на отворената комуникация;n - подпомагане на социално – слабите и лицата, нуждаещи се от грижи.nnnТези ще бъдат постигнати със следните